Privacy Policy

Het privacy beleid voor klanten van Figuurstudio Tineke is opgesteld om u als klant te informeren over het privacy beleid van Figuurstudio Tineke. Om u op de juiste wijze te begeleiden is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Door middel van het privacy beleid stellen wij u op de hoogte van het verwerken van gegevens en geeft u middels de “toestemmingsverklaring verwerken persoonsgegevens klanten” Figuurstudio Tineke akkoord voor het verwerken van persoonsgegevens.

1 Figuurstudio Tineke

Figuurstudio Tineke biedt een concept voor een gezonde levensstijl en begeleid mannen en vrouwen in de diensten; Gewichtsafname , gewichtsbeheersing en voedingsadviezen.

2 Definities

De volgende definities worden gebruikt.Verwerker: Degene die de persoonsgegevens verwerkt.Klant: de persoon die de aangeboden dienst van Figuurstudio Tineke ontvangt en van wie de gegevens worden verwerkt.Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt.

3 Privacy

 1. Binnen Figuurstudio Tineke is de eigenaresse/medewerker/ verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens.
 2. De volgende persoonsgegevens van de klanten worden verwerkt: naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, emailadres, zorgverzekeringsnummer, gegevens omtrent de gezondheid.
 3. De medewerkers van de Figuurstudio Tineke zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens.
 4. De medewerkers van de Figuurstudio Tineke kunnen de persoons en gezondheidsgegevens inzien.
 5. Indien bij het verlenen van onze dienst gebruik gemaakt moet worden van derden zullen deze personen optreden als verwerker en zal een verwerkers overeenkomst worden/zijn ingevuld.
 6. Figuurstudio Tineke draagt zorg voor het voldoen aan alle relevante wet-en regelgeving, waaronder de AGV (algemene verordening gegevensbescherming).
 7. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan op grond van de wet is toegestaan.

4 Beveiliging

 1. Door Figuurstudio Tineke zijn de benodigde beveiligingen maatregelen genomen ter voorkoming van onbevoegd gebruik door derden en ter bescherming van de privacy van de klant.
 2. Indien een derde zonder toestemming de gegevens van de klant heeft kunnen inzien of er is een vermoeden daarvan zal Figuurstudio Tineke de klant daarover informeren en dit melden bij de autoriteit persoonsgegevens..

5 Samenwerkings- en verwerkersovereenkomst

De persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres) worden gedeeld met de zorgverzekeraar indien de klant in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.Met derden waarmee de gegevens worden gedeeld d.m.v. een back-up is een verwerkers overeenkomst opgesteld.

6 Wijziging en vernietiging persoonsgegevens

 1. De klant heeft inzicht in de klanten gegevens op haar klanten intake kaart.
 2. Een verzoek tot wijzigen of vernietigen van persoonsgegevens kan schriftelijk bij Figuurstudio Tineke worden ingediend. Hierbij stuurt u uw persoonlijke gegevens tezamen met een geldig kopie identiteitsbewijs. Aan het verzoek zal binnen 4 weken gehoor worden gegeven.
 3. Persoonsgegevens worden na een jaar afwezigheid van de klant door Figuurstudio Tineke verwijderd of desgevraagd geanonimiseerd.